تابع هموگرافیک

اگه مفید بود برای دوستات هم بفرست

اگه مفید بود برای دوستات هم بفرست