هسویام پلاس +

+ تخفیف گروهی 75 درصد !

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1400 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

هر 6 مبحث هسویام : تابع / مثلثات / نمایی لگاریتمی / حد و پیوستگی / مشتق / کاربرد مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

1,200,000 تومان
1,500,000 تومان

پکیج ریاضی یازدهم

تجربی + حسابان ریاضی

1,100,000 تومان

پکیج ریاضی دهم

تجربی + حسابان ریاضی

1,100,000 تومان