2,980,000 تومان

هسویام پلاس +

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1402 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

هر 6 مبحث هسویام : تابع / مثلثات / نمایی لگاریتمی / حد و پیوستگی / مشتق / کاربرد مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

2,000,000 تومان
10%
تخفیف

سوپر پک جامع و هسویام +

تجربی + حسابان ریاضی

4,500,000 تومان