16%
تخفیف

هسویام پلاس +

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1401 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

هر 6 مبحث هسویام : تابع / مثلثات / نمایی لگاریتمی / حد و پیوستگی / مشتق / کاربرد مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

1,680,000 تومان
21%
تخفیف
1,980,000 تومان